உதவி


வ.எண். விளக்கம் தொடர்பு எண்கள்
1 பொது தகவல் / RTI (044) 2888 7936, (044) 2888 7904
2 திட்டப் பதிவு (044) 2888 7911
3 உதவி இயக்குநர்கள் (044) 2888 7907, (044) 2888 7908
4 முகவர் பதிவு (044) 2888 7911
5 புகார் அளித்தல் (படிவம்-M) (044) 2888 7912, (044) 2888 7914
6 புகார் அளித்தல் (தனி உறுப்பினர் அமர்வு) (044) 2888 7935
7 புகார் அளித்தல் ((படிவம்-N) (044) 2888 7919

ஸ்கிரீன் ரீடர் அணுகுதல்

இணைய முகப்பின் தகவல்களை வெவ்வெறு ஸ்கிரீன் ரீடர் மூலம் அணுகலாம். கீழேயுள்ள அட்டடணை பல்வேறு ஸ்கிரீன் ரீடர்களின் தகவல்களை பட்டியலிடுகின்றது

வ.எண். ஸ்கிரீன் ரீடர் இணையம் இலவசம் / வணிகம்
1 காட்சி அல்லாத டெஸ்க்டாப் அணுகுதல் http://www.nvda-project.org/ இலவசம்
2 செல்வதற்கு கணிணி அமைப்பு அனுகுதல் http://www.satogo.com/ இலவசம்
3 அனைவருக்கும் ஸ்கிரீன் அணுகுதல் (SAFA) http://safa-reader.software.informer.com/download/ இலவசம்
4 தண்டர் http://www.screenreader.net/index.php?pageid=11 இலவசம்
5 டால்ஃபின் http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=5 வணிகம்
6 ஜாஸ் http://www.freedomscientific.com/Products/Blindness/JAWS வணிகம்
7 சூப்பர் நோவா http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=1 வணிகம்

பல்வேறு கோப்பு வடிவங்களில் தகவல்களைப் பார்ப்பது

வேண்டிய தகவல்களைப் பார்ப்பதற்கு பல்வேறு கோப்பு வெடிவங்களை எப்படி அணுகுவது எனும் தகவல்களை வழங்குகிறது