தொடர்பிற்கு - TNRERA

அஞ்சல் முகவரி

தமிழ்நாடு கட்டட மனை விற்பனை ஓழுங்குமுறை குழுமம் (TNRERA),
எண்.1A, முதல் தளம்,
காந்தி இர்வின் பாலம் சாலை, எழும்பூர்,
சென்னை – 600008.

தொலைபேசி: பொது தகவல் / RTI - (044) 2888 7936, (044) 2888 7904;
திட்டப் பதிவு - (044) 2888 7911; உதவி இயக்குநர்கள் - (044) 2888 7907, (044) 2888 7908;
முகவர் பதிவு - (044) 2888 7911;
புகார் அளித்தல் (படிவம்-M) - (044) 2888 7912, (044) 2888 7914;
புகார் அளித்தல் (தனி உறுப்பினர் அமர்வு) - (044) 2888 7935;
புகார் அளித்தல் (படிவம்-N) - (044) 2888 7919;

இணையதள தகவல் மேலாளர்: திரு. C.சுப்ரமணியம் (திட்ட உதவியாளர்)
மின்னஞ்சல்: contact[dot]tnrera[at]tn[dot]gov[dot]in
தொலைபேசி: (044) 2888 7906;

மின்னஞ்சல்: contact[dot]tnrera[at]tn[dot]gov[dot]in

இணையதளம்: https://rera.tn.gov.in